hry
Júl 13, 2024

Teória viacerých inteligencií

Podľa teórie mnohorakých inteligencií, ktorú vyvinul Howard Gardner v roku 1983, existuje osem druhov inteligencií:

- Logikomatematická inteligencia kombinuje schopnosť počítať, merať, používať logiku a riešiť matematické a vedecké problémy.

- Vesmírna inteligencia nám umožňuje reprezentovať, psychicky a v troch dimenziách, čo nás obklopuje.

- Interpersonálna (alebo sociálna) inteligencia vám umožňuje konať a reagovať s ostatnými správnym a vhodným spôsobom, cítiť rozdiely a nuansy temperamentu, charakteru a motivácie ľudí okolo vás.

- Telesná inteligencia (alebo kinetická) je schopnosť používať svoje telo na vyjadrenie myšlienky alebo pocitu, na vykonanie činnosti alebo na vytvorenie.

- Verbo-lingvistická inteligencia je schopnosť myslieť slovami a vyjadriť alebo pochopiť komplexné myšlienky prostredníctvom jazyka.

- Intrapersonálna inteligencia je schopnosť dešifrovať svoje vlastné emócie, potreby a túžby.

- Hudobná inteligencia je dispozícia produkovať, oceňovať, rozpoznávať a chápať rytmy, zvuky a melódie.

- Naturalistická inteligencia klasifikuje, diskriminuje, uznáva a využíva poznatky o prírodnom prostredí, zvieratách, rastlinách alebo mineráloch.9 Types of Intelligence (Júl 2024)